ASIAKASARVOA SISÄLTÖSTRATEGIAN KEINOIN

Heimo Films tahtoo tarjota hyödyllistä ja kiinnostavaa sisältöä bloginsa kautta. Blogipelin avaa asiakkuuspäällikkömme Eetu, joka on perehtynyt siihen, miten asiakkaalle luotu arvo saadaan huomioitua osana sisältöstrategiaa.

Nuorelle aloittavalle yritykselle on tärkeää pystyä viestimään omaa asiakaslupausta ja filosofiaa tehokkaasti. Tämän lisäksi markkinoinnin ja viestinnän sisällöt seuraavat tarkkaan haluttua brändimielikuvaa. Brändäyksen tehtävänä on luoda suuntaviivat markkinoinnille ja viestinnälle, mutta tämä yksistään ei kuitenkaan riitä, sillä toteutuksen tulee olla hyvin organisoitua.  

Sisältöstrategian tarkoituksena on toimia työkaluna muuttuvassa markkinoinnin ja viestinnän maailmassa, jossa aitoa asiakaslähtöisyyttä avoimuuden ja rehellisyyden avulla korostetaan. Käytännössä sisältöstrategialla tarkoitetaan yrityksen sisällön suunnittelua ja toteutusta niin, että se on brändin mukaista.

SISÄLTÖSTRATEGIA OTTAA KANTAA MM. SEURAAVIIN ASIOIHIN:  

1.Miten markkinointi ja viestintä toteuttaa strategisia tavoitteita 

2.Keiden tavoittaminen on yrityksemme menestyksen kannalta tärkeintä 

3.Millä toimilla asetettuihin tavoitteisiin päästään ja miten onnistumisia mitataan 

Esimerkiksi me Heimo Filmsissä haluamme kasvaa verkostojen avulla sitouttamalla ammattilaisia, sekä asiakkaitamme yhteiseen heimoomme. Yrityksemme filosofiaan kuuluu yhteisön rakentaminen ja tätä kautta lisäarvon tuottaminen asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme. Tähän perustuu asiakaslupauksemme ”Enemmän kuin videotuotantoa”. 

Heimon lähitulevaisuuden tavoitteena on kasvattaa tekijäverkostoamme mahdollistaaksemme joustavan, aika- ja paikkariippumattoman tuotannon. Markkinoinnissa ja viestinnässä Heimo kiinnittää paljon huomiota siihen, että vaikuttaa kiinnostavalta alan ammattilaisten silmissä, ja jotta kuva verkostosta saadaan säilytettyä tiiviinä ja intiiminä.   

Kirjassaan “Sisältöstrategia – asiakaslähtöisyydestä tulosta” Kati Keronen ja Katri Tanni esittelevät otteen suuren monikansallisen yrityksen brändikirjasta. Siinä esitellään yrityksen tärkeimpiä arvolupauksia. Arvolupaukset ovat pääsääntöisesti kovin erottumattomia, kuten esimerkiksi ”Caring for people and environment”. Lupauksena sinänsä todella hyväntahtoinen. Tärkeintä on kuitenkin se, miten tämä käytännössä näkyy yrityksen markkinoinnin ja viestinnän sisällöissä. 

Tärkeässä roolissa on se, kenen tavoittaminen, sitouttaminen ja palveleminen on yrityksessä tavoitteiden mukaista. Heimossa haluamme asiakkaamme kokevan elämyksiä tehdessään töitä kanssamme. Tässä tärkeässä roolissa on Heimoomme keräämämme tekijäverkosto. Meidän tulee pystyä määrittämään, millaisista tekijöistä verkostomme tulee koostumaan, sillä asiakaskokemuksen halutaan olevan mahdollisimman yhteneväinen.

Toinen tärkeä osa verkostoamme ovat asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme. Meille on tärkeää, että meillä on asiakkaamme kanssa mukavaa. Tämän onnistuessa se johtaa kahteen asiaan: asiakkaamme viihtyy, ja hyvin sujuvan yhteistyön ansiosta palvelun ja tuotteen laatu on paras mahdollinen.  

Nykymaailmassa potentiaalinen asiakas saa pääsääntöisesti päättää minkä yrityksen tuotteet, palvelut ja ennen kaikkea sisältö häntä kiinnostavat. Tämän takia yritys, joka onnistuu tuottamaan mielenkiintoista ja informatiivista sisältöä pärjää pull-markkinoinnissa. Se ei kuitenkaan ole ilmaiseksi otettavissa, vaan valtavan informaatiokohinan keskellä on pystyttävä erottumaan. Meillä on mahdollisuus ideoida erilaista sisältöä, sellaista, jota pidempään alalla olleet kilpailijamme eivät voisi kuvitellakaan tekevänsä.  

Yrityksen tulee perustella itsensä potentiaaliselle asiakkaalle jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Puhutaan asiakasarvosta, joka pohjimmiltaan tarkoittaa hyötyjä ja mahdollisuuksia, joita asiakas hakee. Se on syy siihen, miksi asiakas ostaa ja pysyy asiakkaana. Asiakasarvon Ketonen ja Tanni jakavat neljään pääteemaan selkeyttääkseen kuvaa asiakasarvosta: 

Taloudellinen arvo: asiakkaan saavuttama rahallinen hyöty 

Toiminnallinen arvo: asiakkaan ajan ja vaivan säästäminen esimerkiksi tekemällä sisältöjen kuluttaminen ja asioiminen vaivattomaksi, helpottamalla vertailua eri toimijoiden, palveluiden ja tuotteiden välillä. 

Emotionaalinen arvo: mielihyvän tuottaminen esimerkiksi inspiroivan tai elämyksellisen sisällön avulla. 

Symbolinen arvo: asiakkaalle tuotetut tärkeät merkitykset, kuten status, eettisyys tai ympäristöystävällisyys. 

Millaista arvoa oma sisältösi tuottaa asiakkaillesi?

Videomarkkinointi somessa voi tuoda oikein tehtynä hyviä tuloksia.
Lue lisää
Sisältömarkkinointi: Suunnittele jatkuvat sisällöt näiden kolmen vaiheen kautta
Lue lisää
xr:d:DAFs_4jFmos:45,j:8857877466473921661,t:24032615
Lue lisää